Biuro podrózy Cesta

ZASADY OGÓLNE

Biuro Podróży „Cesta” stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 385(1) k.c. oraz Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych "Warunki Uczestnictwa". Organizatorem imprez jest Biuro Podróży „Cesta”

REZERWACJA

Imprezę turystyczną można zarezerwować osobiście lub kontaktując się telefonicznie z biurem podróży. Rezerwacja, informacje i warunki opisane w broszurze są wiążące dla biura podróży i klienta w momencie terminowej wpłaty zaliczki i wystawienia dowodu uczestnictwa. Klient we w.asnym zakresie – przed wpłaceniem zaliczki – ma obowiązek dokładnie sprawdzić czy wystawiony dowód uczestnictwa jest zgodny z wcześniej dokonaną rezerwacją, a jego dane i adres podane są prawidłowo.

OSOBA DOKONUJACA REZERWACJI

Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w dowodzie uczestnictwa) bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione na blankiecie dowodu uczestnictwa. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów z podpisami poświadczonymi urzędowo.

CENA IMPREZY

Zaliczka wynosi 30% ceny podstawowej bez uwzględnienia ewentualnie przysługujących zniżek od osoby plus ewentualne ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Zaliczka winna wpłynąć do biura podróży w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Oferta określać będzie każdorazowo cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posi.ków, program zwiedzania. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne koszty, które uczestnik imprezy poniesie z tytułu zbyt późnego stawienia się na miejsce rozpoczęcia imprezy oraz za straty wynikże z opóęnienia powrotu. Biuro podróży nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty będące następstwem zaniedbania przez klienta obowiązku posiadania wizy lub szczepienia. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Cena specjalnych atrakcji hotelowych, takich jak wstęp na korty tenisowe, pole do gry w mini-golfa, itp. zwykle nie jest objęta ceną imprezy ponadto niektóre hotele pobierają dodatkową opłatę za wynajem leżaków, parasoli i tym podobne usługi.

ZNIŻKI

Klient, w momencie dokonywania rezerwacji, powinien poinformować biuro z jakich zniżek występujących w cenniku chce skorzystać. UWAGA! Po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu zaliczki uzyskanie dodatkowych zniżek nie jest możliwe.

WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY, ITP.

Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do biura podróży najpóźniej na 40 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji na mniej niż 40 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty faksem, najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, biuro podróży zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej imprezy. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 14 dni przed wyjazdem, płatność musi nastąpić tego samego dnia. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Biuro podróży zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu zmian kosztów transportu (np. wzrostu cen paliwa), podatków, opłat (np. opłat lotniskowych, startowych i lądowania) lub kursu waluty stanowiącej podstawę obliczenia ceny imprezy. Wzrost cen może nastąpić w przypadku, gdy zmiany w prawie o usługach turystycznych, bądę w systemie administrowania prawa spowoduje zwiększenie kosztów imprezy turystycznej, na którą zostało złożone zamówienie – ze względu na spowodowany taką nowelizacją wzrost wymiaru opłat administracyjnych, podatków lub innych opłat. Jeżeli cena wzrośnie o więcej niż 10%, klient ma prawo anulować imprezę turystyczną i w pełni odzyskać wpłaconą kwotę. Warunkiem odzyskania wpłaconej kwoty jest anulowanie imprezy niezwłocznie po uzyskaniu przez klienta informacji o wzroście ceny, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W przypadku obniżenia lub zniesienia przed dniem wyjazdu podatków lub opłat, itp. ponoszonych bezpośrednio przez biuro podróży i objętych ceną imprezy, biuro jest zobowiązane zrefundować zaoszczędzoną kwotę klientowi, Jeżeli przekracza ona sumę 50 zł. Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, a najpóęniej na 20 dni przed datą wyjazdu.

INNE ZMIANY

W przypadku imprez samolotowych:
- biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju.
- biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zbyt późne stawienie się klienta do odprawy, która rozpoczyna się najczęściej na 2 godziny, a kończy na ok. 45 minut przed planowaną godziną odlotu.
- linie lotnicze, z różnych przyczyn zmuszone są w niektórych przypadkach wprowadzić do programu lotu międzylądowanie.
- biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zmiany czasu trwania i rozkładu lotu. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie trwania sezonu - linii lotniczych, które obsługują znajdujące się w ofercie biura trasy lotów.

ZMIANY

A. Z WINY BIURA PODRÓZY

Biuro podróży obowiązane jest niezwłocznie powiadomić klienta o odwołaniu imprezy, a także jeśli przed wyjazdem okaże się, że biuro nie jest w stanie przeprowadzić imprezy zgodnie z umową, np. nie będzie w stanie świadczyć zakupionych przez klienta usług albo też usługi te będą niższej jakości niż przewidywana. Nie dotyczy to jednak zmian obiektywnie uznanych za mało istotne. Do zmian istotnych należą: pobyt skrócony co najmniej o 24 godziny, zmiana miejsca pobytu, zmiana rozładu lotu z przesunięciem godzin wylotu o więcej niż 12 godzin. O wszystkich istotnych zmianach i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach biuro podróży ma obowiązek powiadomić klienta zaraz po otrzymaniu informacji na ten temat. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy klient zobowiązany jest poinformować biuro podróży w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, ale nie póęniej niż 24 godziny przed wyjazdem. Jeżeli biuro podróży odwoła imprezę turystyczną bez winy uczestnika, jest on uprawniony do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. Klient ma także prawo do uczestniczenia w innej imprezie wedle własnego wyboru, Jeżeli organizator jest w stanie zaoferować mu taką imprezę turystyczną bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów lub strat. W takim przypadku, jeśli klient postanowi uczestniczyć w innej imprezie o wyższej wartości, jest on obowiązany dopłacić różnicę. Jeżeli klient wybierze imprezę turystyczną o niższej wartości, biuro podróży jest obowiązane wypłacić klientowi sumę odpowiadającą róźnicy. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe. Biuro podróży ma prawo odwołać i mprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji pozostaje niezadowalająca dla danej imprezy. W takim przypadku klienci, którzy dokonali rezerwacji muszą zostać powiadomieni o odwołaniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Biuro podróży zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od biura podróży niezależnych i nie zawinionych, w szczególności w każdym przypadku siły wyższej, zagrożenia życia lub zdrowia. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje biuro podróży do przedstawienia oferty zastępczej na z asadzie pierwszeństwa lub alternatywnie zwrotu określonej umową należności bez potrąceń. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian. Biuro podróży wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą w przypadku ofert specjalnych. Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów biura podróży lub w przypadku okoliczności rozumianych jako siła wyższa. Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy ani w standardzie imprezy, Klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za decyzje służb granicznych, celnych i imigracyjnych i za wszelkie koszty z tymi decyzjami związane.

B. Z WINY KLIENTA

B.1. ZMIANY
Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników, itd., jest obowiązany stosować się do następujących zasad:
- przy zmianach, o których uczestnik imprezy poinformuje najpóźniej na 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu, tak aby na daną imprezę turystyczną zawsze wpłacona była przynajmniej pełna zaliczka.
- taką samą opłatę wnosi klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. Przepisanie może nastąpić tylko wtedy, jeśli przepisy linii lotniczych i biura podróży nie zabraniają tego oraz pod warunkiem powiadomienia biura podróży z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wyjazdu. Przy przepisywaniu imprezy z osoby na osobę odpowiedzialni za zapłatę ceny imprezy są obaj klienci.
- biuro podróży potraktuje zmianę miejsca docelowego, terminu i okresu trwania imprezy lub liczby uczestników, o których to zmianach zostanie poinformowane później niż 40 dni przed pierwotnie zaplanowanym dniem wyjazdu, jako rezygnację z wycieczki (por. poniżej) i nową rezerwację.
B.2. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji zostanie poinformowany przez biuro podróży, że z powodu warunków poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą utratę całej wpłaconej sumy. Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia. Rezygnacja z imprezy, na którą wystawiony ju. został dowód uczestnictwa, dokonuje się na następujących warunkach:
- przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości zaliczki (30% ceny imprezy)
- przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy – przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy
- przy rezygnacji – mniej niż 7 dni przed datą wyjazdu widniejącą na dowodzie uczestnictwa, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z zapłaconej imprezy, gdzie udzielony został rabat dla 3-go, 4-go, 5-go lub 6-go uczestnika, zwrot obejmuje wpłaconą sumę po potrąceniu rabatu odpowiednio na 3-go, 4-go, 5-go lub 6-go uczestnika oraz pozostałych rabatów i opłat. Jeśli impreza turystyczna nie została w pełni zapłacona,cena dla pozostałych uczestnikow zostaje podwyższona o kwotę rabatu. Ponadto, jeżeli jedna z dwoch osob uczestniczacych w imprezie razem anuluje imprezę turystyczna, druga z tych osob, ktora podrożować będzie samotnie, zobowiazana jest do uiszczenia opłaty odpowiadajacej dodatkowi za pokoj jednoosobowy (w przypadku wycieczek i braku dopłaty do pokoju jednoosobowego osoba taka zostanie dokwaterowana do innej).

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI

tu tabelka

Ubezpieczenie kosztow rezygnacji może byc wykupione tylko w momencie zawierania umowy pomiędzy Klientem, a biurem podroży, a najpóźniej przed dokonaniem wpłaty zaliczki. Dokupienie ubezpieczenia kosztow rezygnacji w terminie późniejszym nie jest możliwe i nie będzie honorowane. Klient, który w momencie rezerwacji zawarł umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji i zmuszony jest zrezygnować z wycieczki z powodów wymienionych w warunkach ogólnych, nie poźniej niż 24 godziny przed planowanym terminem odjazdu, jest upoważniony do odzyskania do 80% opłaty, jaką pobrało od niego biuro z potrąceniem kosztów ubezpieczenia od rezygnacji. Klient zobowiazany jest w takim przypadku przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzajace, że on sam, osoba z która pozostaje w związku małżeńskim lub konkubinacie, jego dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie lub współuczestnicy imprezy zapadli na nagłą chorobę, ulegli wypadkowi lub ponieśli śmierć, ktore to okoliczności uniemożliwiaja lub w istotnym zakresie utrudniaja uczestnictwo w i mprezie. Ubezpieczenie od rezygnacji działa rownież, jeżeli klient udokumentuje za pomocą protokołu policyjnego lub dokumentu o podobnym charakterze, iż bezpośrednio przed wyjazdem został narażony na poważną szkodę z powodu:
1) utraty, z niszczenia lub uszkodzenia mienia powstałych w wyniku działania ryzyka elementarnego (pożar, powódź, zalanie, wybuch itp.) albo kradzieży z włamaniem lub rozboju
2) działania ryzyka elementarnego, kradzieży z włamaniem lub rozboju, albo wystapienia nielegalnego strajku w zakładzie pracy, w którym jest on pracodawcą.
Poza tym w związku z wymienionymi zdarzeniami klient nie może wyjechać, ponieważ musi dokonać określonych czynności prawnych lub administracyjnych. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w imprezie winno byc zgłoszone telefonicznie i potwierdzone pisemnie lub faksem. Przy zgłoszeniu telefonicznym prosimy o zanotowanie daty i godziny zgłoszenia rezygnacji, a także imienia i nazwiska pracownika przyjmujacego zgłoszenie oraz o przechowywanie tych danych do ostatecznego rozliczenia. Kalkulacja wysokości zwrotów rozpoczyna się w momencie otrzymania pisemnego potwierdzenia rezygnacji. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo kontroli zaistnienia choroby przez swojego lekarza i na własny koszt.

BIURA PODRÓŻY PO WYJEŹDZIE

Biuro podróży obowiązane jest zrealizować imprezę turystyczną zgodnie z postanowieniami zawartej umowy oraz informacjami zawartymi w katalogu. Zobowiązanie to obejmuje wszystkie świadczenia wchodzące w zakres umowy – również realizowane przez inne podmioty. Informacje w katalogach i broszurach są wiążące dla biura podróży. Biuro podróży ma jednak prawo zmienić informacje w katalogach lub broszurach przed zawarciem umowy o imprez/ turystyczna, pod warunkiem jasnego poinformowania klienta o zaistniałych zmianach. Umowy odrębne między biurem podróży, a uczestnikiem imprezy odbiegające od warunków podanych w katalogu są wiążące tylko, jeśli w niedwuznaczny sposób wynikają z dowodu uczestnictwa lub jeżeli zostaną jasno udokumentowane w inny sposób. Nieotrzymanie przez uczestnika imprezy świadczeń wyszczególnionych w katalogu, w promocjach lub dowodzie uczestnictwa, bądź jakość świadczeń niższa od jakości umówionej i zabezpieczonej stanowi wadę imprezy. Rozbieżności obiektywnie uznane za nieistotne nie stanowią wady imprezy. Biuro podróży ma prawo odwołać wycieczki w miejscu przeznaczenia objęte programem bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli na i mprezy takie nie będzie odpowiedniej liczby chętnych. Warunki atmosferyczne i temperatury w miejscu docelowym, które odbiegają od normy, a także warunki, które są wynikiem niedopatrzenia ze strony uczestnika, nie stanowią wady imprezy. Uczestnik imprezy nie może domagać się zwrotu części ceny lub rozwiązania umowy, jeżeli biuro podróży usunęło wady w odpowiednim terminie, a zaistniałe okoliczności nie pociągnęły za sobą specjalnych niedogodności ani dodatkowych kosztów dla uczestnika. W przypadku rozwiązania umowy uczestnik ma prawo do transportu do miejsca wyjazdu środkiem transportu oraz w terminie objętym umowa, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli uczestnik poniesie straty finansowe w wyniku wad imprezy, ma on prawo do odszkodowania ze strony biura podróży, pod warunkiem że wada nie jest spowodowana przez osobę trzecia, za którą biuro ponosi odpowiedzialność i w momencie zawierania umowy nie mogła być przewidziana przy wykazaniu odpowiedniej staranności przez biuro podroży lub podmiot, za który biuro podróży jest odpowiedzialne. Biuro podróży nie jest też odpowiedzialne, jeżeli odwołanie lub wady imprezy są spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, których biuro podróży ani podmiot, za który biuro jest odpowiedzialne nie mogły przewidzieć - bądź uniknąć lub naprawić - wykazując należytą staranność w momencie zawierania umowy. Odpowiedzialność za szkody osobowe jest zgodna z przepisami konwencji międzynarodowych. W kwestii transportu lotniczego -patrz rozdział o odpowiedzialności linii lotniczych. Wszelkie terminy przylotów podane w broszurze lub dowodzie uczestnictwa są terminami przewidywanymi, w związku z czym biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z mniejszych niż 24-godzinne odchylenia od podanych czasów przylotu do kraju. Biuro podróży nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu spowodowane np. czasowym odcięciem ciepłej wody, ogrzewania lub klimatyzacji, naprawa lub konserwacja basenów kąpielowych, itp. Biuro podróźy nie jest te. odpowiedzialne za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach, itp. wydawanych przez hotele. Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie imprezy (zaleca się przechowywanie środków płatniczych, kamer, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym). Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie z sejfów hotelowych, itp.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH

Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom w Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych. Reklamacje dotyczace towarów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego należy składac pisemnie w ciagu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotow, a w przypadku zaginięcia przedmiotow w ciagu 21 dni, w przedstawicielstwie linii lotniczych.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJACEGO

Uczestnik imprezy jest obowiązany dostosować się do instrukcji związanych z realizacja imprezy, ustalonych przez biuro podroży lub jego przedstawiciela i linie lotnicze, itd., a także respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu, itd. Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy lub z hotelu w ten sposób, że dalszy pobyt oraz powrót osoba owa będzie musiał odbyć we własnym zakresie i na własny koszt.Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych za szkody na przedmiotach należących do innych uczestników imprezy, biura podróży, pilotów, linii lotniczych, hotelu, itd. Uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za posiadanie ważnego paszportu, wizy i ewentualnych szczepień ochronnych i ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty (np. transport powrotny) wynikłe z niedopełnienia powyższych wymogów. Uczestnik imprezy jest ponadto odpowiedzialny za ewentualne następstwa chorób lub nieszczęśliwych wypadków itp.w czasie imprezy i ponosi we własnym zakresie koszty pomocy lekarskiej, hospitalizacji, s pecjalnego transportu do domu, itd., w przypadku gdy przekraczają one sumę, na jaka uczestnik imprezy ubezpieczył się przed wyjazdem. W przypadku imprez samolotowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u pilota lub z tablic ogłoszeń w hotelu dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian w stosunku do godziny podanej w dowodzie uczestnictwa. Zalecane jest skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem biura podróży na 24 godziny przed planowanym powrotem w celu potwierdzenia godziny. Uczestnik imprezy jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go biuro podróży. Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze uczestniczące w transporcie maja prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. W takim przypadku uczestnik imprezy nie ma prawa wnosić roszczeń w stosunku do biura podróży lub linii lotniczych z tytułu następstw niepotwierdzenia przez niego lotu. W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny bez winy biura, uczestnik imprezy traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny. Biuro podróży nie jest też odpowiedzialne za punktualne odprawienie się uczestnika imprezy, który przyjeżdża na lotnisko - z którego odbywa się lot powrotny - we własnym zakresie. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem lub autokarem. Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży nie mogą odbywać podróży lotniczej. Kapitan/kierowca maja prawo oddalić osoby chore, nietrzeźwe lub jego zdaniem niezdolne do odbycia podróży z innych przyczyn, a także osoby niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. Biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym.

REKLAMACJE

Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on wnieść reklamację względem pilota lub lokalnego przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Brak reklamacji oznacza przepadek możliwości roszczenia sobie prawa do odszkodowania w poźniejszym terminie. Reklamacje wniesione do biura podróży po upływie siedmiu dni od zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne. Biuro podróży zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może byc wydłużony, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany. Podstawa reklamacji nie moga być jednak zdarzenia i okoliczności za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej ostrożności nie mogło ich przewidzieć (awarie techniczne środkow transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy). Poszukiwanie przedmiotow zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Biuro podróży ma prawo ściagnac opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania (np. korzystanie z telefaksu, itp.); opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres:

Biuro Podróży „Cesta”
Czesława Długosz
Rynek 11
34-400 Nowy Targ


Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytułu realizacji umowy, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd, który wedle ustawy jest miejscowo i rzeczowo właściwy.